OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Nižšie popisujeme spôsob
nakladania s osobnými údajmi v našej spoločnosti.

1. Ako nás môžete kontaktovať
Chaos Services s.r.o., IČO: 54 315 522
M. Kokošovej 946/1, 942 01 Šurany
objednavky@chaosushi.sk
Na vyššie uvedených kontaktoch môžete uplatniť všetky Vaše nižšie popísané práva.
2. Aké informácie spracovávame a prečo
a. Identifikačné údaje:
Vaše základné identifikačné údaje (meno a priezvisko) a údaje o adrese uvedené v nasledujúcom bode potrebujeme k tomu, aby sme
mohli riadne uzavrieť a následne splniť zmluvy, ktoré s nami uzatvárate, prípadne vybaviť Vaše objednávky.

b. Údaje o adrese
Vaše údaje o adrese (názov ulice a popisné číslo, mesto, PSČ) potrebujeme k tomu, aby Vám mohli naši kuriéri doručiť Vami
objednané jedlo na správnu adresu.
c. Kontaktné údaje:
Vaše kontaktné údaje (telefónne číslo a email) využívame k tomu, aby sme Vás mohli informovať o stave objednávky a aby Vám ju naši
kuriéri mohli riadne doručiť. Váš kontaktný telefón a email musíme poznať taktiež z dôvodu, aby sme Vás mohli kontaktovať v prípade
akýchkoľvek komplikácií alebo zmien. Pokiaľ nám neposkytnete Vaše identifikačné údaje, údaje o adrese alebo kontaktné údaje, nebudeme môcť vybaviť Vaše objednávky, takže si u nás nebudete môcť objednať jedlo.
d. Počet a druh zakúpených produktov (informácie o produkte)
Akonáhle si u nás nakúpite, uchováme si aj informáciu o Vašom nákupe, aby sme Vám mohli pomôcť pri prípadnej reklamácii. Zároveň
slúžia tieto údaje nám, aby sme vedeli, či ste si u nás reklamovaný produkt skutočne zakúpili.
e. Cookies
Aby sme Vám uľahčili a spríjemnili nakupovanie na našich webových stránkach a zároveň, aby sme neustále zlepšovali naše stránky,
spracovávame aj cookies. Ide o analytické cookies, ktoré nám umožňujú na základe anonymných informácií lepšie pochopiť, akým
spôsobom používate naše webové stránky (ako napr. koľkokrát a kam ste klikli a podobne). To následne môžeme využiť pre zistenie, čo na našich stránkach funguje a čo nie, aby sme ich mohli vylepšovať.

3. Komu Vaše osobné údaje odovzdávame?
Vaše osobné údaje neoznamujeme tretím stranám a ani s databázami neobchodujeme. Vaše údaje sú u nás v bezpečí.
4. Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame?
a. Informácie o Vašom nákupe a Vaše identifikačné údaje, údaje o adrese a kontaktné údaje si uchovávame po dobu 5 rokov. Na takúto dobu ich uchovávame preto, aby sme mohli riadne vybavovať reklamácie
a reagovať na Vaše prípadné sťažnosti.
b. Navyše nám uchovávanie niektorých dokumentov obsahujúcich osobné údaje ukladajú zákony. Napríklad faktúry musíme uchovávať po dobu 10 rokov. Účtovné doklady uchovávame po dobu 5 rokov.
5. Aké máte práva vo vzťahu k svojim osobným údajom?
a. Právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom – tzn., že sa nás môžete opýtať, aké osobné údaje o Vás evidujeme a čo sa s nimi
v priebehu toho, čo sú u nás, dialo a bude diať.
b. Právo na opravu – pokiaľ nie sú Vaše osobné údaje, ktoré o Vás vedieme, už aktuálne alebo sú nesprávne, môžete požiadať o ich
opravu.
c. Právo vzniesť námietku – v prípade, že sa domnievate, že spracovávame osobné údaje nad rámec nášho oprávneného záujmu
s cieľom zamedziť opakovanému objednávaniu a nevyzdvihnutiu produktov, môžete proti takémuto spracovaniu vzniesť námietku,
ktorou sa musíme zaoberať.
d. Právo na výmaz (tzv. právo „byť zabudnutý“) – tzn., že na Vašu žiadosť musíme vymazať všetky osobné údaje, ktoré o Vás evidujeme, napr. pokiaľ si už nebudete priať byť u nás registrovaní. Môže sa ale stať, že bude existovať iný dôvod, ktorý nás oprávňuje, či zaväzuje údaje uchovať (napr. povinnosť plynúca zo zákona o účtovníctve atď.) a v takom prípade výmaz nemôžeme urobiť.
e. Právo na obmedzenie spracovania – v niektorých prípadoch síce osobné údaje môžeme uchovávať, ale nesmieme s nimi žiadnym spôsobom nakladať; jedná sa o nasledujúceho situácie:
i. Pokiaľ popriete presnosť údajov a my potrebujeme Vaše oznámenie overiť;
ii. Ak sú osobné údaje spracovávané neoprávnene, ale neprajete si, aby sme ich vymazali a miesto výmazu požiadate len
o obmedzenie spracovania;
iii. Pokiaľ už osobné údaje nepotrebujeme, ale požiadate o ich uchovanie pre uplatnenie Vašich právnych nárokov;
iv. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu, a to po dobu, než overíme, či budú osobné údaje ďalej spracovávané v našom
dôležitom záujme alebo ich spracovávať nebudeme.
f. Právo na prenositeľnosť údajov – v prípade, že nás o to požiadate, poskytneme Vám Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame na základe zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli, a zároveň ich spracovávame automatizovane. Takéto údaje Vám poskytneme v bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Poprípade tieto údaje môžeme odovzdať správcovi, ktorého určíte, pokiaľ ale s odovzdaním bude súhlasiť.

g. Právo podať sťažnosť – pokiaľ sa domnievate, že nejakým spôsobom
porušujeme pravidlá spracovávania osobných údajov, máte právo
podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

6. Sú Vaše osobné údaje u nás v bezpečí?
Áno. Všetky osobné údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Pokiaľ máte akúkoľvek otázku ohľadom ochrany súkromia, môžete nám napísať na email objednavky@chaosushi.sk.